Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 

Wójt Gminy Łysomice ogłasza konkurs na wykonywanie zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice w roku 2016

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o § 6 ust. 5 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice, w związku z art. 27 ust.2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ze zm.)

I.    Przedmiot zgłaszanych projektów.
1.   Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2.   Dotacja, o której mowa powyżej może zostać udzielona na przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:
a)   realizacji programów szkolenia sportowego;
b)   uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym kosztów transportu pracowników;
c)   zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy;
d)   zakupu licencji trenerskich i instruktorskich;
e)   obsługi sędziowskiej i medycznej
f)   wynajmu obiektów sportowych oraz urządzeń i sprzętu sportowego;
g)  przeprowadzenia badań lekarskich i ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków na skutek uprawiania sportu;
h)  organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Łysomice.
3.   Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są działające na terenie Gminy Łysomice kluby sportowe.

II.   Wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy wypłaty dotacji.

1.Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przeznacza się kwotę 50.000,00 zł

2. Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez   obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą.

III.  Termin realizacji przedsięwzięć.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 16.12.2016 r. Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Łysomice.

IV.  Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków.
1.   Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a)   znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu  lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
b)   wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;
c)   przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu projektu;
d)   możliwość realizacji zadania przez podmiot;
e)   dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu gminy Łysomice.

2.   Do każdego z wniosków powinny być załączone:
a)   Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Z załączonego odpisu powinno jasno wynikać, którzy z członków wnioskodawcy są upoważnieni do jego reprezentacji. W przypadku odpisu starszego niż 6 m-cy należy dodatkowo złożyć oświadczenie, że skład osobowy Zarządu wnioskodawcy nie uległ zmianie.
b)   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy w momencie składania wniosku wnioskodawca nie posiada sprawozdania finansowego za rok ostatni, za spełnienie tego wymogu uważa się złożenie sprawozdania za rok przedostatni wraz z oświadczeniem, że po jego sporządzeniu zostanie niezwłocznie dostarczone.
c)   Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.
d)   Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.
e)   Całkowity koszt realizacji zadania

3.   Wójt Gminy Łysomice może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
4.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Łysomice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
5.   Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
6.   Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy.
7.   Procedura konkursowa została określona w § 6 uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice.
8.   Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 09.02.2016 r., a decyzję o wyborze ofert
i wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy Łysomice.
9.   Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą wnioskodawca wnioskuje.
10.  Wszelkie szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określa umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Łysomice. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice.

V.   Termin składania wniosków.

1.   Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2016 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice. W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu.
2.   Termin i miejsce otwarcia ofert- 05.02.2016r., godz. 11.00, w Urzędzie Gminy Łysomice,
ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice
3.   Wniosek powinien być złożony na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na ternie Gminy Łysomice,
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - sport 2016"
4.  Odrzuceniu podlegają wnioski: złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem.

    

                                                                      Wójt Gminy Łysomice

                                                                       mgr inż. Piotr Kowal

 • autor informacji: Magdalena Kwaśniewska
  data wytworzenia: 2016-01-19
 • opublikował: Magdalena Kwaśniewska
  data publikacji: 2016-01-19 14:30
 • zmodyfikował: Magdalena Kwaśniewska
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-19 14:32
 • opublikował: Magdalena Kwaśniewska
 • opublikował: Magdalena Kwaśniewska
 • opublikował: Magdalena Kwaśniewska

Ogłoszenie
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13, z późn. zm.) Wójt Gminy Łysomice ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice.

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13, z późn. zm.).

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe.

Określenie sieci komunikacyjnej: gminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar gminy Łysomice dla której gmina Łysomice jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na następujących trasach:

Lp.

Trasa linii

1.

(Wytrębowice – Zęgwirt – Ostaszewo – Łysomice – Gostkowo – Lipniczki –) Turzno – Lipniczki – Gostkowo – Tylice – Zakrzewko – Turzno

2.

(Papowo Toruńskie – Koniczynka – Papowo Toruńskie –) Łysomice – Zakrzewko – Łysomice – Lulkowo – Piwnice – Różankowo – Świerczynki – Łysomice

3.

Łysomice – Papowo Toruńskie – Koniczynka – Papowo Toruńskie – (Łysomice) – Zakrzewko – Łysomice – (Papowo Osieki) – Łysomice (– Zakrzewko – Tylice – Gostkowo – Turzno)

4.

Łysomice – Ostaszewo – Zęgwirt – Wytrębowice – (Ostaszewo – Świerczynki – Różankowo – Piwnice – Lulkowo – Świerczynki) – Ostaszewo – Łysomice

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

Luty 2017 r.

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13, z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Wójt Gminy Łysomice

Piotr Kowal

 • opublikował: Wojciech Lewicki
  data publikacji: 2016-01-19 14:00
 • zmodyfikował: Wojciech Lewicki
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-19 14:02

Łysomice, dnia 22 grudnia 2015 r.

RRGPPIiR.VI.6220.14.2015

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łysomice

Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm./ oraz art. 9, 74 ust. 3 oraz  85 ust. 3  Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko / Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm./ Wójt Gminy Łysomice podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja znak: RRGPPIR.VI.6220.14.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na modernizacji drogi gminnej (ul. Długa) w miejscowości Łysomice.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na części działki ewidencyjnej nr 85/1 (obręb ewidencyjny Łysomice, gmina Łysomice)

Wnioskodawca :

Gmina Łysomice

ul. Warszawska 8, 87 – 148 Łysomice

Planowane przedsięwzięcie zgodnie § 3, ust. 1, pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm./ zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko a tym samym sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji oraz aktami sprawy przedmiotowego przedsięwzięcia.

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Łysomice, pokój 11, 1piętro, przy ul. Warszawskiej 8, 87 – 148 Łysomice w godzinach pracy Urzędu,

Od przedmiotowej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Łysomice w terminie 14 dni licząc od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Łysomice
Piotr Kowal

 

 • opublikował: Wojciech Lewicki
  data publikacji: 2015-12-24 10:33
 • zmodyfikował: Wojciech Lewicki
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-24 10:32
 • opublikował: Wojciech Lewicki
  data publikacji: 2015-12-24 10:33

następna strona »

Opis strony

Redaktor: Wojciech Lewicki tel. (56) 678-32-22 wew.41 Urząd Gminy w Łysomicach e-mail: info@lysomice.pl

Ważne strony

Intranet

Intranet

Banery

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rządowe Centrum Legislacji
Publiczne służby zatrudnienia

Adres

URZĄD GMINY ŁYSOMICE
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie


NIP Urzędu Gminy Łysomice:
879-18-21-587

REGON
Urzędu Gminy Łysomice:
000542505

Konto Urzędu Gminy Łysomice:
89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 56/678-32-22
tel./fax 56/678-35-05

sekretariat@lysomice.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek     730 -  1515
Wtorek             730 -  1630
Środa                730 -  1515
Czwartek          730 -  1515
Piątek                730 -  1515

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.